Avainasiakasrekisterin tietosuojaseloste

Helsingin 51. Apteekki 51 AVAINASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


Tässä asiakirjassa selvitetään muun muassa rekisterinpitäjän yhteystiedot, rekisteröityjen henkilöiden
oikeudet, rekisteriin tallennettavat henkilötiedot ja tietojen tallentamisen tarkoitus sekä tietojen
suojaamisen ja luovuttamisen periaatteet. Henkilötietorekistereistä tulee laatia rekisteriselosteet nojaten
henkilötietolakiin sekä Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja- asetukseen. Tämä tietosuojaseloste toimii
laajennettuna rekisteriselosteena, ja se pidetään yrityksen tiloissa vapaasti saatavilla. Jokaisen rekisteriin
rekisteröidyn henkilön on syytä tutustua huolella tähän tietosuojaselosteeseen.


SISÄLLYS


1 Rekisterin nimi
2 Rekisterinpitäjä
3 Rekisterin yhteyshenkilö
4 Apteekin Tietosuojavastaava
5 Rekisterin julkisuus
6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
7 Rekisterin tietosisältö
8 Säännönmukaiset tietolähteet
9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
11 Rekisterin suojauksen periaatteet
12 Tarkastusoikeus
13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
15 Rekisteriin tallennettavien informointi
16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
17 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

1 REKISTERIN NIMI


Helsingin 51. Apteekki 51 apteekin Avainasiakasrekisteri (myöhemmin ”Rekisteri”).


2 REKISTERINPITÄJÄ


Rekisteriä pitää Helsingin 51. Apteekki 51 apteekki (myöhemmin ”Apteekki”). Yhteystiedot:
APTEEKKI 51, Puh. 09 774 5620, Mall of Tripla, Apteekki 51 1050, Firdonkatu 2B, 00520 Helsinki

3 REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ


Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä ja muissa rekisteriä koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä apteekkari
Ari Sojakkaan
Yhteystiedot:
ari.sojakka@apteekit.net


4 APTEEKIN TIETOSUOJAVASTAAVA


Apteekin tietosuojavastaavana toimii Hanna Heikkilä.


5 REKISTERIN JULKISUUS


Rekisterin sisältämät tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja ne ovat saatavilla vain Apteekin
määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.


6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
Apteekki käsittelee henkilötietoja henkilön allekirjoittaman avainasiakassopimuksen, avainasiakkaan
antaman suostumuksen tai oikeutetun etumme perusteella, tuottaaksemme sinulle avainasiakaspalvelun
sekä kehittääksemme asiakkuutta ja palveluita ja hoitaaksemme asiakassuhdetta.
Kun liityt avainasiakkaaksi allekirjoittamalla avainasiakassopimuksen, pyydämme sinulta suostumusta
markkinointiin koskien apteekin tiedotteita ja tarjouksia. Markkinointi tapahtuu pääasiassa sähköpostin
välityksellä.
Rekisterin tarkoitus on apteekin avainasiakasrekisterin ylläpito. Rekisterin tarkoitus on nopeuttaa ja
helpottaa avainasiakkaiden asiointia apteekissa. Rekisteriä käytetään erilaisten markkinointitoimenpiteiden
yhteydessä, joita voi olla markkinoinnin kohdentaminen, sähköpostiviesti, kirje, tekstiviesti ja muut
markkinointiviestit. Avainasiakasrekisterin avulla seuraamme asiakkaan ostokertymää, jonka perusteella
hän saa erikseen avainasiakassopimuksessa määritetyistä ostoistaan alennuksia. Järjestelmä mahdollistaa
myös mahdollisten muiden avainasiakasetujen tarjoamisen.
Apteekki viestii avainasiakkailleen kampanjoista ja tarjouksista myös Avainapteekkien yhteisesti omistaman
yhteistoimintayrityksen Avainapteekit Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Viestiminen tapahtuu sähköpostitse.
Asioinnin yhteydessä kertyviä osto- ja asiointitietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdentamisessa
myös Avainapteekit Oy:n tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen. Avainasiakastietoja käsitellään asiakkaan
asioinnin yhteydessä, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ja muihin asiakkuuteen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.
Avainapteekit Oy toimii apteekin ja koko Avainapteekitketjun sähköisen avainasiakasviestintäjärjestelmän
ylläpitäjänä. Avainapteekit Oy toimii apteekin alihankkijana avainasiakasohjelman teknisen toteutuksen
osalta ja on näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.
Liittyessäsi avainasiakasohjelmaamme Avainapteekit Oy:n ylläpitämien internet-sivujen välityksellä,
pyydämme sinulta suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi. Kysymme samalla, saammeko lähettää
sinulle mainoksia sähköpostitse tai muulla tavalla. Voit peruuttaa nämä suostumukset henkilötietojesi
käsittelemiseksi milloin tahansa.
Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi ja oikeutetun etumme perusteella tiedottaaksemme sinulle
palveluistamme ja niihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Apteekki säilyttää avainasiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi. Apteekki sitoutuu poistamaan henkilötiedot
rekisteristä, jos asiakas purkaa avainasiakassopimuksen. Apteekki säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se
on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista.


7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Avainasiakasrekisteriin kerätään seuraavia henkilötietoja
Liittyessäsi avainasiakkaaksi sinulta kerätään seuraavia henkilötietoja:
Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Avainasiakasohjelmaan liittyvät tiedot: asiakasnumero, avainasiakasohjelman hyödyntämiseen liittyvät
tiedot, tiedot koskien aiemmin ostamiasi reseptivapaita lääkkeitä sekä mieltymyksiäsi niihin liittyen, tiedot
koskien antamiasi suostumuksia henkilötietojesi käsittelyyn.


8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisteröidyn allekirjoittama avainasiakassopimuslomake ja Avainapteekit Oy:n ylläpitämän
internetsovelluksen kautta tapahtuva liittyminen.


9 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET


Avainasiakasrekisterin tietojen säännönmukaista luovutusta ei tehdä. Tietojen luovutus tehdään
tarvittaessa tarkan harkinnan varaisesti yrityksen toiminnan kannalta näin vaativissa tilanteissa esim.
omistajan vaihdoksen yhteydessä.
Apteekki luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos
asianomainen pyytää Apteekkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen
lainvoimainen viranomainen vaatii Apteekkia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Apteekin hallussa
olevasta tietokannasta.


10 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE


Apteekki ei siirrä Apteekin hallussa olevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.
Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella.


11 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Apteekki ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä
tietotekniset vaatimukset. Apteekki suojaa Rekisterin perustuen suorittamansa riskiarvioinnin tuloksiin.
Apteekin tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon
lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Apteekki noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Avainasiakaslomakkeet säilytetään apteekissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on
kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään apteekin
tietoturvaohjeen mukaisesti.
Digitaalinen aineisto: Digitaalinen aineisto säilytetään Palveluntarjoajan tiloissa ja apteekin tiloissa. Aineisto
on suojattu asianmukaisella ja ajantasaisella virustorjuntaohjelmalla ja palomuurilla.
Avainapteekit Oy:n osalta kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat
Euroopan unionin alueella. Kaikki tietosi ovat suojattuja yleisesti hyväksyttyjen toimialastandardien
mukaisesti, mutta tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei valitettavasti ikinä ole täysin turvallista,

joten emme voi taata siirtyneen tiedon eheyttä sadan prosentin varmuudella. Suojelemme kuitenkin
järjestelmämme teknisin ja hallinnollisin menetelmin luvatonta käyttöä ja tietojen tuhoamista vastaan
lähettämällä tietoja vain salatussa muodossa. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen
palveluiden tarjoamiseksi avainasiakasohjelman yhteydessä. Tietojen käsittelyn päätyttyä poistamme
tietosi, elleivät lait ja säännökset nimenomaisesti vaadi meitä säilyttämään tietoja pidempään.


12 TARKASTUSOIKEUS


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on
riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja
tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
Rekisterinpitäjälle, mieluiten selosteen mukaiselle Rekisterin yhteyshenkilölle tai Apteekin
tietosuojavastaavalle.
Tarkistuspyynnön yhteydessä tulee varmistua tietoja kysyvän henkilöllisyydestä ja tämä tapahtuu
esittämällä henkilöllisyystodistus.


13 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA


Rekisteröity voi milloin vain tarkistaa tai pyytää korjausta, päivitystä tai muutosta henkilötietoihinsa sekä
vaatia niiden poistamista rekisteristämme. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta
velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen
käsittelyä. Huomattava on kuitenkin, että osan henkilötiedoista poistaminen voi johtaa siihen, että
avainasiakkuuden perusteella myönnettävät etuudet eivät enää ole käytettävissäsi.
Korjaamis- tai poistamispyynnön esittävän henkilöllisyydestä tulee varmistua. Henkilöllisyyden
varmistaminen tapahtuu esittämällä henkilöllisyystodistus apteekissa.
Jos haluat pyytää tietojesi korjaamista, ole yhteydessä tämän selosteen alussa mainittuun rekisteristä
vastaavaan henkilöön.


14 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
Sikäli kuin rekisteröity ei ole tyytyväinen tapaan, jolla olemme käsitelleet henkilötietoja, hän voi koska
tahansa ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu, jonka
yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi ) asian ratkaisemiseksi.
Avainasiakasohjelmaan voivat liittyä vain yli 18-vuotiaat täysivaltaiset henkilöt.


15 REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI


Avainasiakkaaksi liittymisen yhteydessä tarjoamme nähtäväksi tämän tietosuojaselosteen.
Pyydämme rekisteröityä huomioimaan, että saatamme joutua aika ajoin päivittämään tämän selosteen
sisältöä informoimatta päivityksistä rekisteröidyille henkilökohtaisesti.
Ajantasainen versio selosteesta on aina nähtävillä internetosoitteessa https://www.apteekki51.fi/ ja
saatavilla apteekin henkilökunnalta.

16 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA


Apteekki poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista
perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Apteekkia poistamaan häntä koskevat tiedot.
Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos poistamiselle on laillinen este.
Apteekki säilyttää avainasiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi. Apteekki sitoutuu poistamaan henkilötiedot
rekisteristä, jos asiakas purkaa avainasiakassopimuksen. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos poistamiselle on
laillinen este.


17 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ


Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 8.1.2020

 
  • Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista ja palveluista.
    Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.
    Avainasiakkaan etutuotteissa Bonus kertyy tuotteen alennetusta hinnasta. Muille kuin avainasiakkaille Bonus kertyy ko. tuotteen normaalihinnasta